Hệ thống phân phối

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.5447130200273!2d108.02409841514702!3d12.677829591049091!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d9f09a56d9d%3A0x5a2639e3aef88e0b!2zMTcyIE7GoSBUcmFuZyBHxrBoLCBUaMOgbmggTmjhuqV0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638260372362!5m2!1svi!2s" width="100%" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d125317.59010512616!2d106.58690468828827!3d11.02551661235501!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d17273d88fa1%3A0x4ce77ac2d75e8e4c!2zVHAuIFRo4bunIEThuqd1IE3hu5l0LCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1638256572953!5m2!1svi!2s" width="100%" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS
LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SEVENDAYS